Polskie Towarzystwo Chemiczne

Oddział w Rzeszowie

Wybory Zarządu Oddziału Rzeszowskiego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego


W dniu 22 stycznia 2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Rzeszowskiego Oddziału PTChem.
W trakcie zebrania ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji 2013-2015. Zebranie członków po pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Dokonano wyboru Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2018.